Nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ MÔI TRƯỜNG

Posted on Tin tức 2381 lượt xem

Cùng PVEC vực lại nền kinh tế. Hãy để chúng tôi cùng đồng hành với bạn

Nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ MÔI TRƯỜNG

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP)

1. Bổ sung Điều 2a Giải thích từ ngữ

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

Điều 8. Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

Điều 14. Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Điều 15. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

Điều 16. Trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt

Điều 17. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Điều 18. Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Điều 19. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *