Một số thay đổi về việc thực hiện công tác quan trắc bảo vệ môi trường định kỳ theo thông tư 25:2019/TT-BTNM

Posted on Tin tức 78 lượt xem

Một số thay đổi về việc thực hiện công tác quan trắc bảo vệ môi trường định kỳ theo thông tư 25:2019/TT-BTNMT. Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2020. Căn cứ điều 37 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT, Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo về tổng thể công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. Vì vậy, báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ năm 2020 sẽ được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ sẽ tích hợp các loại báo cáo định kỳ hàng năm của doanh nghiệp, bao gồm: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường/ Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường, Báo cáo quản lý chất thải nguy hại, Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt & chất thải rắn công nghiệp thông thường,… Cấu trúc của hồ sơ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này:
Phần 1. Kết quả hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

1. Về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải
2. Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải
3. Về quản lý chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại) 4. Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)
Phần 2. Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH
1. Đối với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH, CTRCNTT
2. Đối với chủ xử lý
Phần 3. Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu
Phần 4. Tình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Vì vậy, để thực hiện đúng theo quy định của thông tư 25/2019/TT-BTNMT, PVEC kính thông báo cho Quý khách hàng các nội dung thay đổi như sau:
– Thời gian lấy mẫu quan trắc được thực hiện theo đúng cam kết trong hồ sơ môi trường ban đầu tại cơ sở (báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường), không có gì thay đổi so với các kỳ quan trắc trước. – Tất cả phiếu kết quả phân tích của mỗi đợt lấy mẫu được tích hợp vào báo cáo công tác bảo vệ môi trường 01 lần vào trước ngày 31 tháng 01 năm tiếp theo. – Sau mỗi đợt lấy mẫu, phân tích, PVEC sẽ bàn giao 01 (một) phiếu kết quả phân tích mẫu (bản gốc) cho Quý khách hàng để làm tài liệu lưu trữ nội bộ và là cơ sở giải trình với cơ quan quản lý nhà nước khi có công tác thanh tra, kiểm tra liên quan. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ được lập thành và bàn giao cho Quý khách hàng vào sau thời điểm nộp báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định đã nói trên. Tham khảo văn bản pháp lý hiện hành: Nghị định 40/2019/NĐ-CP: http://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanHanhChinh.aspx?pID=124

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT: http://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanPhapQuy.aspx?pID=190

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *